Organizator ogłasza, że z przyczyn technicznych przedłuża trwanie Konkursu do dnia 09.11.2020 roku.

 

Regulamin Konkursu „Wyprawa na księżyc”

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5272677009, REGON: 146127300 (dalej: „Organizator”)

1.2. Projekt  organizowany jest w dniach od: 23.10.2020 do: 09.11.2020

1.3. Miejscem organizacji Konkursu jest terytorium Polski.

1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji przez Organizatora Konkursu, którego Partnerem jest NETFLIX INTERNATIONAL B.V., a który stanowi część akcji promocyjnej filmu animowanego Partnera pt. „Wyprawa na księżyc”. Zdjęcia rysunków rakiet wykonanych przez dzieci zostaną opublikowane w portalu internetowym Organizatora a Komisja Konkursowa wyłoni 240 prac małych artystów, którzy dostaną nagrody w Konkursie a ich rysunki staną się częścią murali. Partner Konkursu stworzy 3 murale w przestrzeni publicznej (grafika, malowidło na ścianie budynku lub innego obiektu budowlanego) w 3 miastach – Warszawa, Wrocław, Kraków. Mural będzie przedstawiać księżyc oraz lecące kierunku księżyca rakiety (rysunki dzieci wraz z rakietą bohaterki filmu).

1.6. Definicje:
Serwis Organizatora– strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, udostępniane przez Organizatora i dostępne pod adresem: wyprawanaksiezyc.pl wykorzystywanym przez Organizatora do promocji i organizowania Konkursu.
Regulamin – niniejszy regulamin;
Konkurs – akcja zorganizowana przez Organizatora w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
Uczestnik – osoba niepełnoletnia, poniżej lat 18, którą Użytkownik zgłasza do udziału w Projekcie;
Użytkownik – osoba pełnoletnia korzystająca z Serwisu Organizatora, która jest rodzicem lub opiekunem prawnym Uczestnika i zgłasza Uczestnika do udziału w Projekcie;
Komisja Konkursowa – komisja składająca się z 1 przedstawiciela Organizatora i 1 przedstawiciela Partnera, która wyłoni, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwycięskie rysunki w Konkursie najbardziej odpowiadające, zdaniem komisji, wizji artystycznej Muralu.

§ 2

Zasady uczestnictwa w Projekcie artystycznym

2.1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci tj. niepełnoletni, poniżej 18 roku życia, których do udziału w projekcie zgłasza Użytkownik tj. rodzic lub opiekun prawny – którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Uczestnikami nie mogą być członkowie rodzin pracowników, współpracowników, przedstawicieli Organizatora. Powyższe dotyczy także innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2.3. Użytkownik spełniający wymagania Regulaminu, zgłasza Uczestnika – dziecko (zgodnie z definicją w Regulaminie) do udziału w Konkursie, rejestrując się za pomocą formularza na stronie Serwisu Organizatora pod adresem: wyprawanaksiezyc.pl i podając dane osobowe zgłaszającego Użytkownika w postaci: imienia i nazwiska zgłaszającego Użytkownika oraz adresu e-mail i dane osobowe Uczestnika, którego Użytkownik jest rodzicem bądź opiekunem prawnym – w postaci: imię i nazwisko Uczestnika. W zgłoszeniu Użytkownik wskazuje także preferowane miasto (Warszawa, Wrocław, Kraków) wykonania Muralu (każdy zwany „Muralem”), którego częścią chciałby aby był jego zgłoszony do Konkursu rysunek. Preferowane miasto stanowi wyłącznie sugestię i nie jest wiążące dla Komisji Konkursowej. Za pomocą formularza można zgłosić Rysunek do Projektu Konkursu, zgodnie z pkt 2.10. poniżej.

2.4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. Natomiast dany Użytkownik może zgłosić do udziału w Konkursie większą ilość Uczestników (dzieci) – każde z 1 rysunkiem – ważne, aby zgłoszeń tych dokonywał z jednego konta internetowego (e-mail), niezależnie od tego, ile kont e-mailowych Użytkownik posiada.

2.5. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.7. Zgłoszenia udziału w Konkursie, które nie dotarły do Organizatora, w odpowiednim terminie, nie będą uwzględniane.

2.8. Podanie w zgłoszeniu do Konkursu nieprawdziwych danych skutkować może wykluczeniem z Konkursu.

2.9. Zgłoszenia do Konkursu (w tym same rysunki) które: są obraźliwe lub dyskryminujące, nawołują do agresji, zawierają wulgaryzmy, promują używanie narkotyków lub innych substancji odurzających, promują spożywanie alkoholu, zawierają linki do stron internetowych, w szczególności do stron o treściach naruszających obowiązujące przepisy prawa, zawierają treści reklamowe, promocyjne, bądź w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa, szczególnie prawa osób trzecich, albo dobre obyczaje – będą wykluczone z Konkursu.

2.10. Zadanie konkursowe i cel Konkursu:

  • Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest stworzenie Rysunku rakiety, którą dziecko chciałoby polecieć na księżyc. Inspiracją powinna być rakieta stworzona przez główną bohaterkę filmu „Wyprawa na księżyc”, którą można zobaczyć w zwiastunie filmu, do którego link będzie wraz z innymi wskazówkami zamieszczony w Serwisie Organizatora – wyprawanaksiezyc.pl
  • Rysunek rakiety można wykonać w sposób tradycyjny (z użyciem kredek, glinki, farb plakatowych, ołówka, flamastrów itp.) i przesłać zdjęcie Rysunku (plik nie może przekraczać 5MB, plik może mieć format jpg, png) za pomocą formularza na Stronie Organizatora lub skorzystać z aplikacji do wykonania rysunku online dostępnej na stronie Serwisu Organizatora: wyprawanaksiezyc.pl (Zgłoszenie Rysunku);
  • Wszystkie Rysunki będące przedmiotem Zadania konkursowego i zgodne z Regulaminem, zostaną opublikowane przez Organizatora w Serwisie Organizatora pod adresem: wyprawanaksiezyc.pl w terminie 48h od zgłoszenia Rysunku do Konkursu. Zgodność Rysunku z Regulaminem będzie weryfikowana przez Organizatora przed publikacją.
  • Każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczna, na podany w formularzu adres e-mail o opublikowaniu zgłoszonego Rysunku w Serwisie Organizatora. Każdy Użytkownik otrzyma również w wyżej wymienionej wiadomości e-mail załącznik w postaci dyplomu dla Uczestnika potwierdzającego udział Uczestnika w Konkursie w formacie PDF.
  • Rysunek (przedmiot Zadania konkursowego określonego powyżej) który będzie najlepiej odzwierciedlał wizję artystyczną muralu, zdaniem Komisji Konkursowej – zostanie wykorzystany przez Partnera do stworzenia Muralu przez osoby wyznaczone przez Partnera w jednym z trzech miast - Warszawa, Wrocław, Kraków. Decyzja o wykorzystaniu Rysunku w określonym mieście należy do Komisji konkursowej.
  • Komisja Konkursowa wyłoni 240 zwycięskich Rysunków a zatem 240 zwycięskich Uczestników Konkursu, którym zostaną przyznane nagrody. Nagrodami w Konkursie są 240 zestawy zabawek związanych z filmem „Wyprawa na księżyc” – lalki Fei Fei z akcesoriami – każdy zestaw o wartości 80 złotych.

Nagrody sa przyznawane zgodnie z przepisami prawa podatkowego i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier i nagród ze względu na wartość.

§ 3

Oświadczenia, udzielenie licencji na korzystanie z Rysunku, wyłonienie zwycięskich Rysunków

3.2. Użytkownik (rodzic/opiekun prawny Uczestnika) dokonując w imieniu Uczestnika Zgłoszenia Rysunku, zgodnie z Zadaniem projektowym (§2 pkt 2.10 Regulaminu) w imieniu Uczestnika oświadcza, że Projekt muralu jest samodzielnego autorstwa Uczestnika oraz że Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Rysunku. Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zdjęcia Rysunku dokumentującego Rysunek Uczestnika. Ze względu na niepełnoletniość Uczestnika, Użytkownik w imieniu Uczestnika – w odniesieniu do Rysunku, a w imieniu własnym – w odniesieniu do zdjęcia Rysunku - oświadcza, iż utwory te nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.

3.3. LICENCJA. Użytkownik poprzez dokonanie Zgłoszenia Rysunku, wyraża zgodę na publikację zdjęcia Rysunku na stronach Portalu Onet, w tym na stronach Serwisu Organizatora. Użytkownik oświadcza, że udziela Organizatorowi oraz Partnerowi (każdemu z nich jako odrębnemu Licencjobiorcy), z chwilą Zgłoszenia Rysunku do Projektu artystycznego, w imieniu Uczestnika - w odniesieniu do Rysunku oraz w imieniu własnym - w odniesieniu do zdjęcia Rysunku (dalej odpowiednio- „utwór”/„utwory”), nieodpłatnej nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony, niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworów – każdemu ze wskazanych licencjobiorców odrębnej licencji, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia przedmiotowej umowy, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

 1. prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także rozpowszechniania, w tym publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym się w tym celu posługuje;
 2. prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;
 3. prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
 4. prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
 5. prawo dostosowania do wymagań technicznych Licencjobiorcy;
 6. prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy;
 7. prawo do wyświetlania i wystawiania;
 8. prawo wykorzystania w celu rozpowszechniania utworów zależnych stworzonych z wykorzystaniem w zakresie publikacji i rozpowszechniania poprzez wielokrotne publiczne odtwarzanie na monitorach wieloekranowych typu LED (Infoscreenach) oraz utrwalania w celu przechowywania do publicznego odtwarzania określonego niniejszym;
 9. prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
 10. prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu mobilnego, radia internetowego, w tym przetworzenie do udostępnienia fonogramowego, telewizji, w tym przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego;
 11. prawo do wykorzystywania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
 12. prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń mobilnych;
 13. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarza, w tym udzielanie dalszych licencji na wszystkich wskazanych niniejszą licencja polach eksploatacji, przekazywania, także odpłatnego innym podmiotom;
 14. prawo do prezentowania, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms);
 15. prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;
 16. nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pośrednictwem satelity;
 17. równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m. in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii);
 18. wykonywania praw zależnych oraz udzielania zgody na ich wykonanie; rozporządzanie i korzystanie z utworu zależnego bez zgody autorów;
  Licencjobiorca nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania utworu ani opracowań utworu.

3.4. Kryterium wyłonienia 240 zwycięskich Rysunków jest nadesłanie zdjęć prac najbardziej zgodnych z wizją artystyczną Murala zdaniem Komisji Konkursowej.

3.5. Komisja Konkursowa oceni i wyłonieni zwycięskie Rysunki i zwycięskich Uczestników podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbędzie się nie później niż: 13.11.2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania mniejszej lub większej niż 240 liczby prac, w zależności od oceny zgodności z artystyczną wizją Murala, o czym poinformuje na stronie konkursowej.

3.7. Nagrody określone w Regulaminie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.

§ 4

Ogłaszanie wyniku Konkursu

4.1. Informacja o wyłonionych zwycięskich Rysunkach Uczestników Konkursu zostanie umieszczona na stronie Konkursu tj. w serwisie Organizatora do 15 dni roboczych od daty zakończenia posiedzenia Komisji Konkursowej, o którym mowa w punkcie 3.5.

4.2. Zwycięzcy Uczestnicy zostaną poinformowani o wyłonieniu ich Rysunków w wiadomości e-mail wysłanej do zgłaszających ich Użytkowników. Aby otrzymać nagrodę – Użytkownik zobowiązany jest podać Organizatorowi dane adresowe z kodem pocztowym w formularzu dostępnym pod linkiem w wiadomości e-mail z informacja o zwycięstwie w Konkursie. Użytkownik zobowiązany jest podać dane do zrealizowania wysyłki nagrody nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wiadomości o wygranej. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych adresowych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania z kodem pocztowym) może stanowić przyczynę odmowy przyznania nagrody. Brak adresu do wysyłki powoduje przepadek nagrody.

4.3. Użytkownik może wyrazić w imieniu Uczestnika odrębną dobrowolną, wyraźną zgodę na publikację jego danych osobowych w postaci imienia i wieku w Serwisie Organizatora – zgodę taką wyraża Użytkownik poprzez e-mail. Jeśli Użytkownik nie wyrazi przedmiotowej zgody – informacje o zwycięstwie zostaną zamieszczone w Serwisie organizatora w postaci zanonimizowanej, tj. poprzez opublikowanie pierwszej litery imienia oraz miejscowości, które zwycięzca przesłał w wiadomości email zgodnie z powyższym. (np. A. z Warszawy).

4.4. Zwycięzcą może zostać jedynie osoba, która spełnia wszystkie warunki opisane w Regulaminie.

§ 5

Reklamacje. Odstąpienia.

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu organizowania Konkursu, Użytkownicy w imieniu Uczestników mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie.

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika oraz wskazanie Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: konkursy@onet.pl tytuł e-maila: „Reklamacja: Wyprawa na księżyc”. Reklamacja pisemna powinna być składana na adres Organizatora z dopiskiem: „Reklamacja: wyprawa na księżyc”

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu.

5.5. Użytkownik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5.6. Użytkownik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie w imieniu Uczestnika w przeciągu 14 dni od dnia przystąpienia, poprzez przesłanie Organizatorowi drogą elektroniczną na adres email: konkursy@onet.pl lub na piśmie na adres: RAS Polska, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, informacji o odstąpieniu wraz z podaniem daty przystąpienia do Projektu. Użytkownik traci prawo odstąpienia od udziału w Konkursie w momencie otrzymania informacji o wygranej na podstawie art.38 pkt 1 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. z powodu zrealizowania umowy.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników udostępnianych w formularzu zgłoszeniowym oraz danych adresowych udostępnionych w formularzu dla zwycięzców przez Użytkowników jest Organizator.

6.3. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Konkursu przetwarza dane osobowe Uczestnika podane przez niego w ww. formularzach, o którym mowa w § 2 Regulaminu (pkt 2.3. Regulaminu), zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

6.4. W celu zawarcia umowy licencji na korzystanie z utworów (Rysunek, zdjęcie Rysunku), dane zwycięskich Uczestników oraz udzielających licencji Użytkowników będą przetwarzane do zawarcia i realizacji przedmiotowej umowy.

6.5. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Konkursu zgodnie z Regulaminem (Regulamin) – podmiotowi danych przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania wskazanym w pkt 6.3. przez okres realizacji Konkursu i mogą być przetwarzane do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (6lat) a w przypadku danych osobowych zwycięzców – dane są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji muralu według zwycięskich Rysunków i do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z umowy wskazanej w 6.4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się w Polityce prywatności pod adresem: https://politykaprywatnosci.onet.pl/index.html. W celu realizacji praw – napisz do BOK konkursy@onet.pl bądź skontaktuj się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresami podanymi w Polityce Prywatności.

§ 7

Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Organizatora: wyprawanaksiezyc.pl

7.2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady przeprowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

7.4. Spory pomiędzy Organizatorem lub Partnerem a konsumentem mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Sprawa sporna pomiędzy może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Trwa ładowanie muralu...